Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie

Zestawienia bibliograficzne

Zestawienia bibliograficzne:

11 listopada (2018)

Absencja szkolna.doc

Aktywność fizyczna osób z nepełnosprawnością (2018)

Anatomia i fizjologia człowieka (2019).odt

Autyzm.doc

Autyzm, Zespół Aspergera.doc

Autyzm, Zespół Aspergera (2019)

Bezpieczeństwo w Sieci-Dzieci w Sieci.odt

Cyberprzemoc.odt

Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów.odt

Dojrzałość szkolna zestawienie.doc

Dyskalkulia (2020).doc

Działdowo (2020).doc

Dziecko niepełnosprawne w szkole.doc

Dziecko z ADHD w domu i szkole (2018)

Dziecko zdolne w szkole i w domu (2018)

Edukacja dorosłych (2020).doc

Edukacja regionalna (2019)

Eutanazja.odt

FAS.doc

Filmy edukacyjne dla uczniów kl. 4-6 (2019).doc

Formy upowszechniania czytelnictwa.doc

Gerontologia.odt

Gerontologia – Geriatria.odt (2019)

Jak zachęcić uczniów do czytania.odt

Konkursy i krzyżówki jako forma popularyzacji czytelnictwa.doc

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.odt

Kształcenie zawodowe (2020).doc

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela.odt

Migracje zarobkowe.odt

Nieśmiałość – zestawienie bibliograficzne.odt

Motywowanie uczniów do nauki.doc

Ocenianie kształtujące.odt

Pedagog szkolny – zestawienie.odt

Pielęgniarstwo.doc (2019)

Praca domowa.odt

Rehabilitacja i fizjoterapia.doc (2019)

Rola literatury w rozwoju dziecka (2019)

Rola ojca w wychowaniu.doc

Świetlica szkolna.doc

Terapia zajęciowa (2020).doc

Uczeń zdolny.doc

Warmia i Mazury (2019)

Wolontariat.odt

Wykaz literatury wprowadzonej do zbiorów w 2017 roku.odt

Wykaz literatury wprowadzonej w 2018 (2019)

Zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne (2018)

Zespół Downa – zestawienie.odt

Do otwarcia plików potrzebny jest program
Open Office lub MS Office

Skip to content