Deklaracja dostępności

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

Data publikacji strony internetowej: 2013.03.27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.02.17

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

  • część opublikowanych w treści artykułów zdjęć nie posiada opisów alternatywnych: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

 

 Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 

  • możliwość zmiany rozmiaru czcionki

  • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez bibliotekę.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 697 29 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać:

 

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,

  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi

  • sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, oraz określi kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie mieszcząca się przy ulicy Grunwaldzkiej 7 jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi jedno wejście, biblioteka mieści się na parterze.

Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W budynku biblioteki jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wchodząc do budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem pełniącym dyżur w Wypożyczalni (parter). Pracownik udzieli niezbędnej pomocy.

 Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym.

 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.