Podstawowe kierunki realizacji polityki oswiatowej w 2016/2017

Warszawa,  07 lipca 2016 r.
DKO-WNP.4092.58.2016.DB   


Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2016/2017: 
1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród  dzieci i młodzieży. 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  i placówkach. 3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.  


Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: 
1) w zakresie kontroli: 
a) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:  „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.” 
b) w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:  „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.” 
c) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:  „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”  


2) w zakresie ewaluacji:
 
Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym): W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie  wymagań:  „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;  „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. 
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym). 
W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało: 
 „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”. 
 „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”. 
 „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych  i gimnazjach, w tym specjalnych”.